foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________


Žilogriz (Capnodis tenebrionis) i šiljokrilac (Perotis lugubris)

Žilogriz je poznata štetočina ...

Opširnije ...

Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Mediteranskom regionu privlači nova i veoma opasna štetočina paradajza, čiji je latinski naziv Tuta absoluta...

Opširnije ...

Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Moljac krompira je štetočina toplih i sušnih predela ...

Opširnije ...

Erwinia amylovora

E. amylovora je izraziti polifag, pripada multivorama Spektar domaćina bakterije, do sada, obuhvata 193 vrste iz 39 rodova i 4 familije

Opširnije ...

Žilogriz se mora suzbijati primenom svih raspoloživih mera  mehaničkih i agrotehničkih koje imaju preventivni karakter, kao i hemijskih mera gde se izbor preparata mora prilagoditi biološkom ciklusu razvića žilogriza i šiljokrilca tokom godine.  

Mehaničke mere  se sastoje u sakupljanju odraslih štetočina ili u sprečavanju ženki da jaja odloži u neposrednu blizinu voćaka odnosno na prizemni deo stabla. U tu svrhu donji deo stabla i zemljište oko njega prekriva se crnom PVC folijom koja se prekrije zemljištem ili se preko nje stavi PVC mreža sa otvorima prečnika do 2 mm. Jače zaražena stabla treba iščupati sa korenom i obavezno spaliti, a mesto tretirati zemljišnim insekticidom.

Agrotehničke mere podrazumevaju češću površinsku obradu, a posebno češće navodnjavanje doprinose smanjenju napada žilogriza.Zilogriz (Capnodis tenebrionis) 001

Hemijske mjere pri podizanju zasada koštičavih voćaka.

Obavezna je primena zemljišnih insekticida pri podizanju novih zasada voća i kod mladih voćnjaka koje nisu u rodu. Pri sadnji i podizanju višnjika, u rupe i okolo stabla staviti 25-30gr insekticida u formulaciji granulata: Galition G-5, Teteon granule (40kg/ha- cela površina pre sadnje ili 20-25 kg/ha u redove tokom sadnje), Force 1,5 -G (5 kg/ha), Radar , Versus G (15-20 kg /ha). Efekat: Obezbedjena je zaštita u godini unošenja. Karenca: obezbedjena vremenom primene.

Sprečavanje ispiljenih larvi da dodju do korena

Vreme: druga polovina maja, jun i jul. Izbor insekticida: a.m. bifentrin Talstar 10-EC, Fobos EC, Futocid-EC , karenca 28 dana. Način primene: Talstar 10 EC se koristi u količini 1.5-2 lit/ha sa 500 lit vode/ha i prska se zemlja 50 cm sa jedne i 50 cm sa druge strane ispod stabala. Zatim se inkorporira frezom do 10 cm dubine.

Efekat: Ispiljene larve ne mogu da prodju zaraženi deo i dodju do korena  Broj tretmana: prvi početkom juna i drugi 6 nedelja posle. Karenca:obezbedjena vremenom primene.

Delovanje na larve u korenu

Vreme: jun i jul. Izbor insekticida: am. fipronil (Cosmos 500 FS,80-100 mL/ha sa 500 l vode+ Silwet L 77 50 ml/100 l vode. Fipronil je registrovan u svetu za suzbijanje štetočina u zemlji na fudbalskim i golf igralištima. Posle zalivanja 75 cm (prvi tretman) oko stabla i 50 cm( drugi tretman), dodati 15-20 lit vode po stablu. Broj tretmana: prvi u početku juna i drugi 6 nedelja posle. Efekat: Silwet je surfaktant i dobro vlaži zemlju i koru čime se postiiže maksimalna efikasnost insekticida. Karenca: obezbedjena vremenom primene. Silwet L 77 je površinski aktivna materija, bolje kvasi zemlju i dodaje se insekticidima da dodje u kontakt sa insektima Cosmos, Gamit, Galition, Foksim, Geocid, Counter i dr. – samo za stabla koja nisu u rodu) rasipanjem oko voćaka u prečniku do 1 m oko debla, s tim da se insekticid unese plitko u tlo - u vreme polaganja jaja u junu mesecu (treba imati u vidu činjenicu da ženka polaže jaja od početka juna do kraja avgusta meseca)

Suzbijanje odraslih za vreme ishrane

Vreme: jun - početak avgusta, ali zbog berbe i ostataka pesticida preporuka je da se ide nakon berbe. Mehaničke mere - Otresanjem imaga sa stabala i njihovo prikupljanje “KAPNODAŽ”, a potom folijarna primena insekticida neposredno posle berbe višnje:

A) a.m. fosmet Imidan 50 WP u količini 2 lit/ha

B) a.m. tiakloprid Calypso 480 SC u količini 100 ml/m visine krošnje/ha

C) a.m. hlorpirifos Pyrinex 48 SC, Kozma, u količini 1.5 lit/ha, Radar 300 EC u količini 2, 5 lit/ha, a.m. hlorpirifos +cipermetrin Nurelle-D , u količini 1l/ha, Konzul, Cihlop, Despot, Antocid-D u količini 1,2-1,5 l/ha – karenca 28 dana

D) a.m. Malationa - Etiol tečni u količini 1,5 – 2,5 lit/ha – karena 21 dan

Karenca: nije odredjena ( posle berbe).

Sprečavanje nastavka razvića žilogriza

Vreme: dopunska ishrana odraslih i polaganje jaja (početak maja). Izbor insekticida: Prvi tretman preparatima na bazi a.m. diflubenzuron Dimilin 48 SC u količini 250-300 ml/ha. Drugi tretman posle berbe: preparatima Dimilin 48 SC. Karenca za voće 14-21 danOdrasli se hrane pupoljcima, peteljkama i korom mladara na kojima je diflubenzuron. Sa hranom se unosi diflubenzuron koji deluje na sprečavanje sinteze hitina horiona. Ženke se hrane u toku 3 meseca, spuštaju na zemlju,polažu jaja, ponovo se hrane i tako sve vreme. Nema piljenja larava i efekat se vidi uglavnom u idućoj godini.

Dopuna metode: Dimilinu se može dodati neki insekticid, posebno u tretmanu posle berbe (Imidan 90 WP, Calypso, Pyrinex, Kozma i dr.) ili se koristi “KAPNODAŽ”.

Zilogriz (Capnpodis tenebrionis)Zilogriz (Capnodis tenebrionis) 011

Zilogriz (Capnodis tenebrionis) 010Zilogriz i siljokrilac

 

 

   

 

Pretraži tekstove...

RizVN Login