foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
_____________________________

Simptomi: Na vinovoj lozi u poslednje vreme veliki problem predstavlja fitoplazme Flavescence doree  koja izaziva žutilo i crvenilo lista, nekrozu uzmedju glavnih nerava, a u kasnijoj fazi bolesti dolazi do savijanja lista od oboda prema naličju.

U zavisnosti od sorte vinove loze simptomi mogu biti različiti, listovi mogu biti  tamno-ljubičasti do svetlo-crveni kod stonih sorti, a kod  belih sorti svetlo-žuti sa crvenkastim nijansama. Period inkubacije ove bolesti je dve godine pre pojave prvih simptoma.

Na osnovu simptoma nije uvek moguće utvrditi uzrok promena na biljkama, jer su simptomi koje izaziva mikoplazma nekada slični promenama koje izazivaju neki drugi štetni organizmi (npr. virusi) ili pak faktori spoljne sredine.

Osobine štetočine – vektora fitoplazme: Ženka ove cikade polaže jaja početkom septembra meseca na starijim lastarima vinove loze. Larve se hrane na naličju listova tokom juna meseca. Odrasli insekti (imaga) se javljaju početkom jula meseca i nastavljaju da se hrane na listovima vinove loze, kada mogu preneti mikoplazmu sa zaraženih na zdrave čokote vinove loze.

Flavescence doreeFlavescence doree   crvenilo i zutilo vinove loze

Suzbijanje: Tokom vegetacije treba vršiti redovni vizuelni pregled kako bi se reagovalo na vreme u slučaju  pojave  mikoplazme. Ne postoje adekvatni preparati za suzbijanje ovog štetnog organizma. Jedine mere za njeno suzbijanje jesu:

-      Praćenje pojave simptoma bolesti u toku vegetacije i eliminacija sumnjivih čokota.

-      Krčenje i spaljivanje zaraženih čokota na kraju vegetacije vinove loze,

-   Uništavanje napuštenih loznih zasada u neposrednom i širem okruženju proizvodnih ili matičnih vinograda,

-      Uništavanje  čokota divlje loze u neposrednom i širem okruženju zasada vinove loze, pre predviđenih hemijskih tretmana,

-      Suzbijanje  korova i samoniklih biljaka vinove loze, kao potencijalnih rezervoara fitoplazmi,

-      Pregled loznih kalemova na prisustvo jaja Scaphoideus titanus,

-      Praćenje pojave Scaphoideus titanus i ostalih potencijalnih vektora fitoplazmi,

-   Suzbijanje larvi Scaphoideus  titanus kontaktnim insekticidima kroz dva tretmana, u razmaku od deset dana, u drugoj polovini juna u svim vinogradima gde je vektor Scaphoideus titanus prisutan. Hemijske tretmane treba obaviti u periodu od 10. do 20. juna, kada je Scaphoideus titanus većinom u larvenim stupnjevima (L2-L5). Hemijski tretmani u drugoj polovini juna, pored eliminacije vektora Flavescence doree, Scaphoideus titanus, može uticati na smanjenje populacije vektora fitoplazme Stolbur,

-   Perzistentnost preporučenih preparata iznosi 10-15 dana, čime su biljke zaštićene insekticidima preko 25 dana u periodu masovne pojave larvi Scaphoideus titanus, pri čemu postoji objektivna pokrivenost insekticidom, čak i za kasnije ispiljene L1 larve. Suzbijanje Scaphoideus titanus u stadijumu adulta (krilata forma) može izazvati efekat "indukovane disperzije", odnosno njihovo bekstvo iz vinograda koji se hemijski tretira.Od insekticida za suzbijanje cikade mogu se primeniti neki od sledećih: Fenitrotion E-50 (0,15%), Lebaycid EC-50 (0,15%), Lannate-90 (0.05%), Megathrin 2.5-EC (0.02%), Talstar 10- EC (0.05%) i dr.

Pretraži tekstove...

RizVN Login